Jogo Sony Yu-gi-oh! The Begin of Destiny para Playstation 2   Jogo Microsoft Yu-Gi-Oh! Dawn Of Destiny para Xbox
Jogo Nintendo DS Yu-gi-oh World Championship 2007
Jogo Nintendo DS Yu-Gi-Oh GX Spirit Caller